Dokumentide vastuvõtu lõpukuupäev 26.03.2021.
Dokumendid saata eve.kliimann@gmail.com
Järgmine kutseandmine toimub 2022 märtsis.

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid:

Radioloogiatehnik, tase 6

Radioloogiatehnik, tase 7

Radioloogiateeninduse kutsete KA kord

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (digitaalselt allkirjastatud ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
4) täiendkoolitus(t)e läbimist ja varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
5) CV
6) eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus,
7) tööandja tõend(id) töökogemuse/staaži/koormuse kohta,
8) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide vormid:

Avaldus

CV

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus:

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus radioloogiatehnik, tase 6

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus radioloogiatehnik, tase 7

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused KS

Radioloogiatehniku eetikakoodeks

Kutse taotlemise tasu 

Hindamisstandardid:

Hindamisstandard radioloogiatehnik, tase 6

Hindamisstandard radioloogiatehnik, tase 7

Ainepunktid

Kutsekomisjoni koosseis

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks

Kutsetunnistuste register

Kutsekoja kodulehe aadress

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutsetunnistuste lisade register

Kutse andjate register