Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING EESTI RADIOLOOGIATEHNIKUTE ÜHING

1. ÜLDSÄTTED
1.1 ERTÜ on vabatahtlik ja sõltumatu radioloogiaõdede,radioloogiatehnikute, insener-tehnilise personali, tervishoiu kõrgkoolide radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste, koordinaator/õppejõudude ja teiste radioloogia valdkonnas töötavate õendusala töötajate üle-Eestiline ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.
1.2 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.3 ERTÜ asukoht on: Tallinn, Ravi 18, Eesti.
1.4 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

2. ERTÜ TEGEVUSE EESMÄRK
2.1 ERTÜ tegevuse eesmärgiks on radioloogiatehniku kutsetöö väärtustamine ühiskonnas ning eriala edasiarendamine läbi radioloogiatehnikute erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmise.
2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks ERTÜ:
2.2.1. korraldab oma liikmetele täienduskoolitust, õppusi, seminare;
2.2.2. teeb koostööd Eesti ja teiste riikide samalaadsete ühendustega, on soovi korral nende liikmeks;
2.2.3. toetab radioloogiatehniku hariduse arendamist, tehes koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga;
2.2.4. aitab kaasa oma liikmete kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas ja eetilise töösse suhtumise kasvatamisele;
2.2.5. vajadusel esitab omapoolseid ettepanekuid tervishoiualase seadusloome ettevalmistamisel;
2.2.6. viib läbi radioloogiatehniku kutse omistamise protsessi ja tegutseb kutse andjana.

3. ERTÜ LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik: radioloogia alase väljaõppe saanud isikud (radioloogiaõed,
radioloogiatehnikud, radioloogiaüksuste insener-tehniline personal, tervishoiukõrgkoolide radioloogiavaldkonna üliõpilased, koordinaatorid ja õppejõud).

3.2 ERTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks astuda soovija kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avalduse
alusel.

3.3 Otsuse avaldaja liikmeks vastuvõtmise kohta teeb juhatus kuu aja jooksul avalduse laekumisest. Avalduse esitajat teavitatakse avalduses märgitud eposti aadressil või mõnes muus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse rahuldamisest või tagasilükkamisest.

3.4 Kui juhatus keeldub avalduse esitajat liikmeks vastu võtmast, võib avalduse esitaja esitada 2 nädala jooksul juhatusele avalduse, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab ühingu üldkoosolek.

3.5 ERTÜ liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks. Sisseastumismaksu suuruse määrab kindlaks ühingu liikmete üldkoosolek. Lisaks sisseastumismaksule tasuvad ERTÜ liikmed liikmemaksu, mille suuruse igaks kalendriaastaks määrab kindlaks ühingu liikmete üldkoosolek.

3.6 Liikmemaksust on vabastatud ERTÜ auliikmed, tervishoiu kõrgkoolide radioloogiatehniku eriala üliõpilased, lapsehoolduspuhkusel viibivad ühingu
liikmed ja vanemad kui 70 aastased ühingu liikmed. Lapsehoolduspuhkusel olevad ERTÜ liikmed esitavad liikmemaksu vabastuse saamiseks juhatusele
avalduse ning informeerivad juhatust lapsehoolduspuhkuse lõppemisest hiljemalt 2 nädala jooksul selle lõppemisest. Juhatusel on õigus nõuda dokumente avalduses esitatud asjaolude tõendamiseks.

3.7 Juhatus võib erandkorras vabastada ERTÜ liikme liikmemaksust.

3.8 Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31.märts. Liikmemaksu mittetasumisel jooksva aasta 31. märtsiks saadab juhatus ühingu liikmele meeldetuletuse
liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmise kohta.

3.9 Kui ühingu liige ei ole 31. detsembriks liikmemaksu võlgnevust likvideerinud, loetakse ta ühingust väljaarvatuks. Uuesti liikmeks astumise korral tuleb tal
tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks.

3.10 Liikmeksolek lõpeb ühingust väljaastumise või väljaarvamisega.

3.11 Väljaastumisel esitab ühingu liige avalduse ühingu juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja arvab liikme ühingust välja 2 nädala jooksul avalduse
laekumisest.

3.12 ERTÜ liige arvatakse ühingust välja juhatuse otsusega põhikirja sätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu, liikmemaksu mitteõigeaegsel tasumisel või liikmemaksu tasumata jätmisel põhikirja punktis

3.8 fikseeritud tähtajaks. Väljaarvamise küsimuse otsustab juhatus.

3.13 Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige 2 nädala jooksul juhatuse otsuse teadasaamisest nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

3.14 Ühingust välja arvatud ERTÜ liikmele peab juhatus tema ühingust väljaarvamise otsusest ja väljaarvamise põhjusest teatama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.15 Ettemakstud liikmemaksu väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata. Isikul, kelle liikmeksolek ERTÜ-s on lõppenud, ei ole õigust ERTÜ varale.

3.16 Ühingu liikmete arvestust peab ERTÜ juhatus.

 

3.17 ERTÜ liikmel on õigus:

3.17.1. valida ja olla valitud ERTÜ juhtorganitesse;

3.17.2. osaleda ERTÜ tegevuses ja võtta osa kõigist korraldavatest üritustest;

3.17.3. osaleda ja hääletada ERTÜ liikmete üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu;

3.17.4. teha ettepanekuid ERTÜ töö parandamiseks;

3.17.5. saada informatsiooni ERTÜ tegevuse kohta;

3.17.6. taotleda ERTÜ kaitset ja toetust kutsetöös;

3.17.7. välja astuda ERTÜ-st.

 

3.18 ERTÜ liige on kohustatud:

3.18.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite otsuseid;
3.18.2. järgima kutse-eetika nõudeid ja hoidma ametiau;
3.18.3. mitte kahjustama ERTÜ liikmete töö- ja erialaseid huve;
3.18.4. aktiivselt osalema ERTÜ töös;
3.18.5. täiendama ennast kutsealal, edendamaks radioloogia valdkonda Eesti
tervishoius.

 

4. ERTÜ STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
4.1 ERTÜ kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid temale põhikirjaga määratud ulatuses ühingu liikmete üldkoosoleku poolt valitud volinike koosolek.
4.3 Üldkoosolek valib juhatuse ühingu igapäevatöö korraldamiseks.

 

4.4 ERTÜ üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. ERTÜ põhikirja muutmine;
4.4.2. volinike valimine, kes moodustavad volinike volinikekogu;
4.4.3. ERTÜ juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;
4.4.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.4.5. juhatuse või volinike koosoleku ettepanekul ERTÜ auliikmete nimetamise kinnitamine.
4.4.6. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
4.4.7. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja
põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest või volinike
koosolek.
4.4.8. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra määrab juhatus, kes teeb selle
teatavaks hiljemalt 1 kuu enne korralise ja 2 nädalat enne erakorralise
üldkoosoleku algust.
4.4.9. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise
aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
4.4.10. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad
nemad üldkoosoleku päevakorra.
4.4.11. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul,
kui üldkoosolekul osaleb üle poole ERTÜ liikmetest.
4.4.12. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ERTÜ liige või tema esindaja
kirjaliku volikirja alusel. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse
üldkoosoleku protokollile.
4.4.13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 50% liikmetest +1
liige. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekus osalenud ERTÜ liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud põhikirja muutmise otsus. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende
esindajatest.
4.4.14. Üldkoosoleku käigus koostatakse protokoll. Protokolli kantakse üldkoosoleku
toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja
vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.
Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme
nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku
juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
4.4.15. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate liikmete nimekiri, millesse kantakse
üldkoosolekul osalevate liikmete nimed, häälte arv, osalemise viis, samuti
liikme esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme
esindaja.
4.4.16. Ühingu liikmed võivad otsuseid vastu võtta üldkoosolekut kokku kutsumata
mittetulundusühinguste seaduse § 22’ ettenähtud korras.
4.4.17. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse ja volinike koosoleku tegevuse üle.

Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

 

4.5 ERTÜ volinike koosolek (volikogu):
4.5.1 täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses ja volinikud valitakse üldkoosoleku poolt ERTÜ liikmete seast, püüdes tagada volinike
valimist võimalikult erinevatest meditsiiniasutustest. Ühe meditsiiniasutuse esindajaid võib volinike hulgas olla maksimaalselt kaks;
4.5.2 on 17 liikmeline ja on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 70% valitud volinikest;
4.5.3 on volinike lahkumise korral ühingust alla punktis 4.5.2 märgitud piirmäära otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 9 volinikku;
4.5.4 toimub vähemalt kord aastas hiljemalt 6 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest;
4.5.5 koostab aasta viimasel koosolekul järgmise aasta tööplaani;
4.5.6 koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;
4.5.7 otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;
4.5.8 volinike koosolekul on õigus kinnitada majandusaasta aruanne, kui seda ei tee üldkoosolek;
4.5.9 volinike koosolekul on õigus määrata kindlaks sisseastumis- ja liikmemaksu suurust;
4.5.10 volinike koosolekul on õigus määrata ühingu üritustest osavõtutasu suurus;
4.5.11 koosoleku läbiviimise vormi valib juhatus.

4.6 Juhatus:
4.6.1. Juhatus esindab ja juhib ERTÜ tegevust volinike koosolekute vahelisel ajal ja korraldab üldkoosoleku ja volinike koosoleku otsuste täitmist. Juhtimistegevuse normatiivseks dokumendiks on üldkoosoleku, volinike koosoleku ja juhatuse protokolliline otsus.
4.6.2. ERTÜ juhatus on viieliikmeline.
4.6.3. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ERTÜ liikmete seast, püüdes tagada juhatuse valimist võimalikult erinevatest meditsiiniasutustest. Ühe meditsiiniasutuse esindajaid võib juhatuse hulgas olla maksimaalselt kaks.
4.6.4. Juhatuse liikmeks määramisel on vajalik isiku nõusolek.
4.6.5. Juhatus valib enda hulgast esimehe – ühingu presidendi.
4.6.6. Juhatuse koosolekuid juhatab president, tema äraolekul üks juhatuse liikmetest. Koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.6.7. Kõik juhatuse liikmed on kohustatud teavitama oma mitte osalemisest juhatuse koosolekul.
4.6.8. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4.6.9. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.6.10. Juhatus esindab ERTÜ-d läbirääkimistel riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide ning liikumistega.
4.6.11. Juhatus annab üldkoosolekul ja volinike koosolekul aru oma tegevusest.
4.6.12. Juhatus teeb üldkoosolekul ettepanekuid auliikmete kinnitamiseks.
4.6.13. Juhatus teeb üldkoosolekul ettepanekuid ühingu töö paremaks korraldamiseks.
4.6.14. Juhatus peab ühingu liikmete arvestust.
4.6.15. Juhatus haldab ERTÜ rahalisi vahendeid.
4.6.16. Juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.6.17. Juhatus kutsub kokku ERTÜ volinike koosoleku ja otsustab koosoleku läbiviimise vormi.

4.7 ERTÜ president:
4.7.1. valmistab ette ja juhatab juhatuse koosolekuid;
4.7.2. esindab ERTÜ-d;
4.7.3. tegutseb juhatuse nimel ilma erivolitusteta;
4.7.4. kirjutab alla juhatuse dokumentidele;
4.7.5. omab õigust avada ühingu pangakontod.
4.8 Volinik:
4.8.1. organiseerib ERTÜ üldkoosoleku, volinike koosoleku ja juhatuse otsuste täitmist oma piirkonnas.
4.8.2. osaleb aktiivselt volikogu töös, tehes ettepanekuid eriala arenguks, ühingu töö korraldamiseks ja parendamiseks.
4.8.3. Tõstatab probleeme seoses eriala arenguga ja pakub välja võimalikke lahendusi.

 

5. ERTÜ EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VAHENDITE MOODUSTUMINE
5.1 ERTÜ vara moodustub:
5.1.1. sisseastumise ja liikmemaksudest, annetustest;
5.1.2. tuludest, mis võidakse saada ERTÜ põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate
ürituste korraldamisest;
5.1.3. ERTÜ kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.
5.1.4. ERTÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

6. ERTÜ TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED NING KORD
6.1 ERTÜ tegevuse lõpetamine toimub ERTÜ üldkoosoleku otsuste alusel ja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
6.2 ERTÜ tegevuse lõpetamine võidakse üldkoosoleku päevakorda võtta vaid juhul, kui sellest on teatatud liikmetele vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku
algust.
6.3 ERTÜ tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.
6.4 ERTÜ tegevuse lõpetamisega seotud küsimused lahendab üldkoosoleku poolt moodustatud likvideerimiskomisjon pärast kõikide kohustuste täitmist kreeditoride ees.
6.5 ERTÜ tegevuse lõpetamise otsuses tuuakse ära ERTÜ vara ja rahalised vahendid.
6.6 ERTÜ vara ja rahalised vahendid jaotatakse ühingu tegevuse lõpetamisel võrdselt kõigi liikmete vahel.

Põhikirja redaktsioon kinnitatud 15.01.2021.
Üldkogu poolt kinnitatud 29.01.2021
Maare-Liis Oinus
President
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing

Liitu ühinguga

Meie ühinguga liitumiseks loe tingimusi ning täida avaldus.

Arstile ja patsiendile

Leia radiloogiaga seotud kasulikku ja vajalikku infot.

Veebikoolitused

Tutvu ja osale meie veebikoolitustel.