ERTÜ seisukohad

Seoses radioloogiatehnikute kutseala arendamisega on sageli vaja ühingul koostada ning kaitsta oma seisukohti erinevate eriala puudutavate küsimuste lahendamisel. Siia alla koondab ühing oma seisukohad ja nägemused kutseala arengute kohta ning muudab need nähtavaks kõigile soovijatele.

RADIOLOOGIATEHNIKU EETIKAKOODEKS

TÖÖKESKOND

SUHE PATSIENDIGA

ISIKLIKUD JA TÖÖALASED TÕEKSPIDAMISED

Teen oma tööd alati kvaliteetselt ja hoolikalt.

Annan endast alati parima, et tagada igal ajal patsiendi õigused ja väärikus, pakkudes selleks turvalist ja toetavat keskkonda.

Edendan oma  käitumisega radioloogiatehniku eriala usaldusväärsust  ega kahjusta eriala mainet.

Töötan oma pädevuse piires ja rakendan parimaid tõenduspõhiseid meetodeid või töövõtteid.

Mõistan, et patsientidega seotud teave on konfidentsiaalne ja järgin andmekaitse põhimõtteid.

Parima töökvaliteedi tagamiseks ajakohastan pidevalt oma erialateadmisi.

Ajakohastan oma teadmisi ja oskusi kogu tööelu jooksul.

Ma ei diskrimineeri ühelgi viisil patsienti.

Aitan kaasa audite ja teadustöö tegemisel, mis aitavad tagada võimalikult kõrge ja tõenduspõhine töökvaliteedi.

Uuringu ja/või protseduuri ajal teen endast olenevalt kõik, et kiirguskoormus patsiendile, mulle endale ja teistele asjakohastele isikutele oleks võimalikult minimaalne.

 Annan patsiendile tema uuringu ja ravi kohta
arusaadavat informatsiooni.
 Juhendan ja toetan radioloogiatehniku eriala üliõpilasi kliinilises õppes.

Tuginedes oma teadmistele, tagan alati seadmete nõuetekohase töökorras oleku ja kasutamise.

Pakun patsiendile tuge lähtuvalt tema terviseseisundist tulenevatest vajadustest.

Lähtun teadmiste jagamisel koleegiaalsuse põhimõtetest; pühendun meeskonnatööle ja seisan patsiendi õiguste eest.

 

Mõistan, et igal patsiendil on õigus saada teavet talle teostavate radioloogiliste uuringute ja/või raviprotseduuride kohta.

 

Liitu ühinguga

Meie ühinguga liitumiseks loe tingimusi ning täida avaldus.

Arstile ja patsiendile

Leia radiloogiaga seotud kasulikku ja vajalikku infot.

Veebikoolitused

Tutvu ja osale meie veebikoolitustel.