PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHING
EESTI RADIOLOOGIATEHNIKUTE ÜHING

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing – edaspidi ERTÜ, on asutatud 09.detsembril 1992.a.

1. ÜLDSÄTTED
1.1 ERTÜ on vabatahtlik ja sõltumatu radioloogiaõdede, radioloogiatehnikute,
insener-tehnilise personali, tervishoiu kõrgkoolide radioloogiatehniku õppekava
üliõpilaste, koordinaator/õppejõudude ja teiste radioloogia valdkonnas töötavate
õendusala töötajate üle-Eestiline ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatlikel
põhimõtetel ja ühistegevusel.
1.2 Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.3 ERTÜ asukoht on: Tallinn, Ravi 18, Eesti.
1.4 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest,
mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ning käesolevast
põhikirjast.

2. ERTÜ TEGEVUSE EESMÄRK
2.1 ERTÜ tegevuse eesmärgiks on radioloogiatehniku kutsetöö väärtustamine
ühiskonnas ning eriala edasiarendamine läbi radioloogiatehnikute erialaste
teadmiste ning haridustaseme tõstmise.

2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks ERTÜ:
2.2.1. korraldab oma liikmetele täienduskoolitust, õppusi, seminare;
2.2.2. teeb koostööd Eesti ja teiste riikide samalaadsete ühendustega, on soovi korral
nende liikmeks;
2.2.3. toetab radioloogiatehniku hariduse arendamist, tehes koostööd Tartu Tervishoiu
Kõrgkooliga;
2.2.4. aitab kaasa oma liikmete kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas ja eetilise töösse
suhtumise kasvatamisele;
2.2.5. vajadusel esitab omapoolseid ettepanekuid tervishoiualase seadusloome
ettevalmistamisel;
2.2.6. viib läbi radioloogiatehniku kutse omistamise protsessi ja tegutseb kutse
andjana.

3. ERTÜ LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Liikmeks võib olla füüsiline või
juriidiline isik: radioloogia alase väljaõppe saanud isikud (radioloogiaõed,
radioloogiatehnikud, radioloogiaüksuste insener-tehniline personal,
tervishoiukõrgkoolide radioloogiavaldkonna üliõpilased, koordinaatorid ja
õppejõud).2
3.2 ERTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks astuda soovija
kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avalduse
alusel.
3.3 Otsuse avaldaja liikmeks vastuvõtmise kohta teeb juhatus kuu aja jooksul
avalduse laekumisest. Avalduse esitajat teavitatakse avalduses märgitud eposti aadressil või mõnes muus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
avalduse rahuldamisest või tagasilükkamisest.
3.4 Kui juhatus keeldub avalduse esitajat liikmeks vastu võtmast, võib avalduse
esitaja esitada 2 nädala jooksul juhatusele avalduse, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab ühingu üldkoosolek.
3.5 ERTÜ liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks. Sisseastumismaksu
suuruse määrab kindlaks ühingu liikmete üldkoosolek. Lisaks sisseastumismaksule tasuvad ERTÜ liikmed liikmemaksu, mille suuruse igaks
kalendriaastaks määrab kindlaks ühingu liikmete üldkoosolek.
3.6 Liikmemaksust on vabastatud ERTÜ auliikmed, tervishoiu kõrgkoolide
radioloogiatehniku eriala üliõpilased, lapsehoolduspuhkusel viibivad ühingu
liikmed ja vanemad kui 70 aastased ühingu liikmed. Lapsehoolduspuhkusel
olevad ERTÜ liikmed esitavad liikmemaksu vabastuse saamiseks juhatusele
avalduse ning informeerivad juhatust lapsehoolduspuhkuse lõppemisest
hiljemalt 2 nädala jooksul selle lõppemisest. Juhatusel on õigus nõuda
dokumente avalduses esitatud asjaolude tõendamiseks.
3.7 Juhatus võib erandkorras vabastada ERTÜ liikme liikmemaksust.
3.8 Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31.märts. Liikmemaksu mittetasumisel
jooksva aasta 31. märtsiks saadab juhatus ühingu liikmele meeldetuletuse
liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmise kohta.
3.9 Kui ühingu liige ei ole 31. detsembriks liikmemaksu võlgnevust likvideerinud,
loetakse ta ühingust väljaarvatuks. Uuesti liikmeks astumise korral tuleb tal
tasuda sisseastumismaks ja liikmemaks.
3.10 Liikmeksolek lõpeb ühingust väljaastumise või väljaarvamisega.
3.11 Väljaastumisel esitab ühingu liige avalduse ühingu juhatusele. Juhatus vaatab
avalduse läbi ja arvab liikme ühingust välja 2 nädala jooksul avalduse
laekumisest.
3.12 ERTÜ liige arvatakse ühingust välja juhatuse otsusega põhikirja sätete täitmata
jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu, liikmemaksu
mitteõigeaegsel tasumisel või liikmemaksu tasumata jätmisel põhikirja punktis
3.8 fikseeritud tähtajaks. Väljaarvamise küsimuse otsustab juhatus.
3.13 Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige 2 nädala jooksul juhatuse
otsuse teadasaamisest nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
3.14 Ühingust välja arvatud ERTÜ liikmele peab juhatus tema ühingust
väljaarvamise otsusest ja väljaarvamise põhjusest teatama hiljemalt 3
tööpäeva jooksul kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
3.15 Ettemakstud liikmemaksu väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata.
Isikul, kelle liikmeksolek ERTÜ-s on lõppenud, ei ole õigust ERTÜ varale.
3.16 Ühingu liikmete arvestust peab ERTÜ juhatus.

3.17 ERTÜ liikmel on õigus:
3.17.1. valida ja olla valitud ERTÜ juhtorganitesse;
3.17.2. osaleda ERTÜ tegevuses ja võtta osa kõigist korraldavatest üritustest;
3.17.3. osaleda ja hääletada ERTÜ liikmete üldkoosolekul isiklikult või esindaja
kaudu;3
3.17.4. teha ettepanekuid ERTÜ töö parandamiseks;
3.17.5. saada informatsiooni ERTÜ tegevuse kohta;
3.17.6. taotleda ERTÜ kaitset ja toetust kutsetöös;
3.17.7. välja astuda ERTÜ-st.

3.18 ERTÜ liige on kohustatud:
3.18.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite otsuseid;
3.18.2. järgima kutse-eetika nõudeid ja hoidma ametiau;
3.18.3. mitte kahjustama ERTÜ liikmete töö- ja erialaseid huve;
3.18.4. aktiivselt osalema ERTÜ töös;
3.18.5. täiendama ennast kutsealal, edendamaks radioloogia valdkonda Eesti
tervishoius.

4. ERTÜ STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
4.1 ERTÜ kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku
vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja kus võivad osaleda kõik ühingu
liikmed.
4.2 Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid temale
põhikirjaga määratud ulatuses ühingu liikmete üldkoosoleku poolt valitud
volinike koosolek.
4.3 Üldkoosolek valib juhatuse ühingu igapäevatöö korraldamiseks.

4.4 ERTÜ üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. ERTÜ põhikirja muutmine;
4.4.2. volinike valimine, kes moodustavad volinike volinikekogu;
4.4.3. ERTÜ juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;
4.4.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.4.5. juhatuse või volinike koosoleku ettepanekul ERTÜ auliikmete nimetamise
kinnitamine.
4.4.6. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
4.4.7. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja
põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest või volinike
koosolek.
4.4.8. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra määrab juhatus, kes teeb selle
teatavaks hiljemalt 1 kuu enne korralise ja 2 nädalat enne erakorralise
üldkoosoleku algust.
4.4.9. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise
aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
4.4.10. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad
nemad üldkoosoleku päevakorra.
4.4.11. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul,
kui üldkoosolekul osaleb üle poole ERTÜ liikmetest.
4.4.12. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ERTÜ liige või tema esindaja
kirjaliku volikirja alusel. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse
üldkoosoleku protokollile.
4.4.13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 50% liikmetest +1
liige. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekus osalenud ERTÜ liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud4
põhikirja muutmise otsus. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende
esindajatest.
4.4.14. Üldkoosoleku käigus koostatakse protokoll. Protokolli kantakse üldkoosoleku
toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja
vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.
Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme
nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku
juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
4.4.15. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate liikmete nimekiri, millesse kantakse
üldkoosolekul osalevate liikmete nimed, häälte arv, osalemise viis, samuti
liikme esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme
esindaja.
4.4.16. Ühingu liikmed võivad otsuseid vastu võtta üldkoosolekut kokku kutsumata
mittetulundusühinguste seaduse § 22’ ettenähtud korras.
4.4.17. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse ja volinike koosoleku tegevuse üle.
Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või
audiitorkontrolli.

4.5 ERTÜ volinike koosolek (volikogu):
4.5.1 täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses ja volinikud
valitakse üldkoosoleku poolt ERTÜ liikmete seast, püüdes tagada volinike
valimist võimalikult erinevatest meditsiiniasutustest. Ühe meditsiiniasutuse
esindajaid võib volinike hulgas olla maksimaalselt kaks;
4.5.2 on 17 liikmeline ja on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 70% valitud
volinikest;
4.5.3 on volinike lahkumise korral ühingust alla punktis 4.5.2 märgitud piirmäära
otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 9 volinikku;
4.5.4 toimub vähemalt kord aastas hiljemalt 6 kuu jooksul arvates majandusaasta
lõppemisest;
4.5.5 koostab aasta viimasel koosolekul järgmise aasta tööplaani;
4.5.6 koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija;
4.5.7 otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;
4.5.8 volinike koosolekul on õigus kinnitada majandusaasta aruanne, kui seda ei tee
üldkoosolek;
4.5.9 volinike koosolekul on õigus määrata kindlaks sisseastumis- ja liikmemaksu
suurust;
4.5.10 volinike koosolekul on õigus määrata ühingu üritustest osavõtutasu suurus;
4.5.11 koosoleku läbiviimise vormi valib juhatus.

4.6 Juhatus:
4.6.1. Juhatus esindab ja juhib ERTÜ tegevust volinike koosolekute vahelisel ajal ja
korraldab üldkoosoleku ja volinike koosoleku otsuste täitmist.
Juhtimistegevuse normatiivseks dokumendiks on üldkoosoleku, volinike
koosoleku ja juhatuse protokolliline otsus.
4.6.2. ERTÜ juhatus on viieliikmeline.
4.6.3. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ERTÜ liikmete seast, püüdes tagada
juhatuse valimist võimalikult erinevatest meditsiiniasutustest. Ühe
meditsiiniasutuse esindajaid võib juhatuse hulgas olla maksimaalselt kaks.
4.6.4. Juhatuse liikmeks määramisel on vajalik isiku nõusolek.
4.6.5. Juhatus valib enda hulgast esimehe – ühingu presidendi.
4.6.6. Juhatuse koosolekuid juhatab president, tema äraolekul üks juhatuse
liikmetest. Koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija.
4.6.7. Kõik juhatuse liikmed on kohustatud teavitama oma mitte osalemisest juhatuse
koosolekul.
4.6.8. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest.
4.6.9. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.6.10. Juhatus esindab ERTÜ-d läbirääkimistel riiklike ja ühiskondlike
organisatsioonide ning liikumistega.
4.6.11. Juhatus annab üldkoosolekul ja volinike koosolekul aru oma tegevusest.
4.6.12. Juhatus teeb üldkoosolekul ettepanekuid auliikmete kinnitamiseks.
4.6.13. Juhatus teeb üldkoosolekul ettepanekuid ühingu töö paremaks korraldamiseks.
4.6.14. Juhatus peab ühingu liikmete arvestust.
4.6.15. Juhatus haldab ERTÜ rahalisi vahendeid.
4.6.16. Juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.6.17. Juhatus kutsub kokku ERTÜ volinike koosoleku ja otsustab koosoleku
läbiviimise vormi.

4.7 ERTÜ president:
4.7.1. valmistab ette ja juhatab juhatuse koosolekuid;
4.7.2. esindab ERTÜ-d;
4.7.3. tegutseb juhatuse nimel ilma erivolitusteta;
4.7.4. kirjutab alla juhatuse dokumentidele;
4.7.5. omab õigust avada ühingu pangakontod.
4.8 Volinik:
4.8.1. organiseerib ERTÜ üldkoosoleku, volinike koosoleku ja juhatuse otsuste
täitmist oma piirkonnas.
4.8.2. osaleb aktiivselt volikogu töös, tehes ettepanekuid eriala arenguks, ühingu
töö korraldamiseks ja parendamiseks.
4.8.3. Tõstatab probleeme seoses eriala arenguga ja pakub välja võimalikke
lahendusi.

5. ERTÜ EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VAHENDITE
MOODUSTUMINE
5.1 ERTÜ vara moodustub:
5.1.1. sisseastumise ja liikmemaksudest, annetustest;
5.1.2. tuludest, mis võidakse saada ERTÜ põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate
ürituste korraldamisest;
5.1.3. ERTÜ kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.
5.1.4. ERTÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. ERTÜ TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED NING KORD
6.1 ERTÜ tegevuse lõpetamine toimub ERTÜ üldkoosoleku otsuste alusel ja
vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
6.2 ERTÜ tegevuse lõpetamine võidakse üldkoosoleku päevakorda võtta vaid
juhul, kui sellest on teatatud liikmetele vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku
algust.
6.3 ERTÜ tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete
nõusolek.
6.4 ERTÜ tegevuse lõpetamisega seotud küsimused lahendab üldkoosoleku poolt
moodustatud likvideerimiskomisjon pärast kõikide kohustuste täitmist
kreeditoride ees.
6.5 ERTÜ tegevuse lõpetamise otsuses tuuakse ära ERTÜ vara ja rahalised
vahendid.
6.6 ERTÜ vara ja rahalised vahendid jaotatakse ühingu tegevuse lõpetamisel
võrdselt kõigi liikmete vahel.

Põhikirja redaktsioon kinnitatud 15.01.2021.
Üldkogu poolt kinnitatud 29.01.2021
Maare-Liis Oinus
President
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing

Tagasi eelmisele lehele