PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHING
EESTI RADIOLOOGIATEHNIKUTE ÜHING

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing – edaspidi ERTÜ, on asutatud 09.detsembril 1992.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. ERTÜ on vabatahtlik ja sõltumatu radioloogiaõdede, radioloogiatehnikute, insener tehnilise personali, tervishoiukõrgkoolide radioloogiavaldkonna üliõpilaste, koordinaator/õppejõudude ja teiste radioloogia valdkonnas töötavate õendusala töötajate üle-Eestiline ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.
1.2. ERTÜ juhatuse aadress on: Eesti.

2. ERTÜ TEGEVUSE EESMÄRK

2.1. ERTÜ tegevuse eesmärgiks on oma kutsetöö väärtustamine ühiskonnas ning eriala edasiarendamine läbi radioloogiaõdede/tehnikute erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmise.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks ERTÜ:
2.2.1. korraldab täienduskoolitust, õppusi, seminare;
2.2.2. vahendab radioloogiaõdede täienduskoolitust;
2.2.3. teeb koostööd Eesti ja teiste riikide samalaadsete ühendustega; on soovi korral nende liikmeks;
2.2.4. viib läbi radioloogiatehniku kutse tunnustamise ja omistamise protsessi töötades Kutset Omistava Organina (KOO);

3. ERTÜ LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. ERTÜ liikmeks saavad astuda isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel radioloogiaalase väljaõppe saanud õendusala töötajad ja/või vastava radioloogiaalase koolituse saanud isikud: radioloogiaõed, radioloogiatehnikud, radioloogia üksuste insener-tehniline personal, tervishoiukõrgkoolide radioloogiavaldkonna üliõpilased, koordinaatorid ja õppejõud ning töölt lahkunud radioloogiaõed-pensionärid.
3.2. ERTÜ auliige liikmemaksu ei maksa.
3.3. Juhatus võib erijuhtudel vabastada ERTÜ liikme liikmemaksust.
3.4. Liikmemaksu mittetasumisel jooksva aasta 31. märtsiks tehakse liikmele hoiatus liikmemaksu tasumata jätmise eest. Kui liige ei ole kahe kuu möödudes liikmemaksu võlgnevust likvideerinud, loetakse ta ühingust lahkunuks. Uuesti liikmeks astumise korral tuleb tasuda kahe (2) kordne sisseastumismaks ja aastamaks.
3.5. Liikmeksolek lõpeb väljaastumise või väljaarvamisega. Väljaastumisel esitatakse avaldus ühingu juhatusele. Väljaarvamine võib toimuda juhul, kui liige rikub põhikirja, kahjustab ühingut või ei täida ühingu juhtorganite poolt vastu võetud otsuseid. Väljaarvamise küsimuse otsustab juhatus.
3.6. Väljaastumisel või väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
3.7. Ettemakstud liikmemaksu väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata. Isikul, kelle liikmesolek ERTÜ-s on lõppenud, ei ole õigust ERTÜ varale.
3.8. Liikmete arvestust peetakse ERTÜ juhatuses ja piirkondade esindajate juures.
3.9. ERTÜ liikmel on õigus:
3.9.1. valida ja olla valitud ERTÜ juht- ja kontrollorganitesse;
3.9.2. teha ettepanekuid ERTÜ töö parandamiseks;
3.9.3. esineda arupärimisega ühingu töö kohta;
3.9.4. saada informatsiooni ERTÜ tööst;
3.9.5. võtta osa kõikidest ERTÜ poolt korraldatavatest üritustest;
3.9.6. taotleda ERTÜ kaitset ja toetust kutsetöös;
3.9.7. lahkuda ERTÜ-st.
3.10. ERTÜ liige on kohustatud:
3.10.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja juhtorganite kollegiaalseid otsuseid;
3.10.2. aktiivselt osalema ERTÜ töös;

4. ERTÜ STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

4.1. ERTÜ kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.
4.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa osa 50%liikmetest +1 liige. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmisel. Põhikirja muutmise otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud delegaatidest.
4.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku volinike koosoleku, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.
4.4. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra määrab juhatus, kes teeb selle teatavaks hiljemalt 1 kuu enne korralise ja 2 nädalat enne erakorralise üldkoosoleku algust.
4.5. Üldkoosoleku käigus koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollijad, kelle valib üldkoosolek.
4.6. ERTÜ üldkoosolek arutab ja võtab vastu otsuseid ERTÜ tegevuse põhiküsimustes sealhulgas:
4.6.1. kinnitab ERTÜ põhikirja muudatused ja täiendused;
4.6.2. valib ERTÜ presidendi ja kaks asepresidenti, kes moodustavad ERTÜ kolmeliikmelise, mille ametiaeg on neli aastat;
4.6.3. valib 16 liikmelise volinike koosoleku
4.6.4. valib kolmeliikmelise revisjonikomisjoni neljaks aastaks;
4.6.5. kuulab ära juhatuse aruande, mille esitab president ja revisjonikomisjoni kontrolli tulemused ning annab hinnangu ERTÜ tegevusele aruandeperioodil;
4.6.6. kinnitab juhatuse või volinike koosoleku ettepanekul ERTÜ auliikmed.
4.7. ERTÜ volinike koosolek:
4.7.1. juhib ERTÜ tegevust üldkoosolekute vahelisel perioodil
4.7.2. valitakse tervishoiuasutuste esindajatest (SA TÜK, Kuressaare Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Viljandi Haigla, Tallinna Diagnostika Keskus, Lõuna-Eesti Haigla, Järvamaa Haigla, Pärnu Haigla, Kallavere Haigla, Lasnamäe Perearsti Keskus, Pärnu Perearsti Keskus, Tallinna Laste Polikliinik, Tartu Linna Polikliinik, Valga Haigla) ning kinnitatakse üldkoosoleku poolt
4.7.3. koosolekud toimuvad vähemalt korra aastas hiljemalt 6 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest
4.7.4. aasta viimasel koosolekul koostab järgmise aasta tööplaani
4.7.5. koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla juhataja ja protokollija
4.7.6. on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 70% volinike koosoleku liikmetest
4.7.7. otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;
4.7.8. Volinike koosolekul on õigus kinnitada majandusaasta aruanne, kui seda ei tee üldkoosolek;
4.7.9. Volinike koosolekul on õigus muuta sisseastumis- ja liikmemaksu suurust;
4.7.10. Volinike koosolekul on õigus määrata ühingu üritustest osavõtutasu suurus .
4.8. Juhatus juhib ERTÜ tegevust volinike koosolekute vahelisel ajal ja korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist. Juhtimistegevuse normatiivseks dokumendiks on üldkoosoleku, volinike koosoleku ja juhatuse protokolliline otsus
4.8.1. Juhatuse koosolekuid juhatab president, tema äraolekul üks asepresidentidest. Koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.8.2. Kõik juhatuse liikmed on kohustatud osalema juhatuse koosolekutel.
4.8.3. Juhatus esindab ERTÜ-d läbirääkimistel riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide ning liikumistega.
4.8.4. Juhatus annab üldkoosolekul aru oma tegevusest.
4.8.5. Juhatus teeb üldkoosolekul ettepanekuid auliikmete kinnitamiseks.
4.8.6. Juhatus kuulab ära volinike informatsiooni töö kohta.
4.8.7. Juhatus teeb üldkoosolekul ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
4.8.8. Juhatus peab ühingu liikmete arvestust
4.8.9. Juhatus käsutab ja kasutab ERTÜ rahalisi vahendeid
4.8.10. Juhatus esindab ERTÜ-d kõigis asutuses, ettevõtetes ja organisatsioonides.
4.8.11. Juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruandeja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need koos revisjonikomisjoni arvamusega kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest kinnitamiseks volinike koosolekule või üldkoosolekule kui see on kokku kutsutud;
4.8.12. Juhatus kutsub kokku ERTÜ volinike koosoleku.
4.9. ERTÜ president:
4.9.1. valmistab ette juhatuse koosolekuid
4.9.2. juhatab juhatuse koosolekuid
4.9.3. esindab ERTÜ–d kõigis asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides
4.9.4. tegutseb juhatuse nimel ilma erivolitusteta
4.9.5. kirjutab alla juhatuse dokumentidele
4.9.6. omab õigust avada ühingu pangakontod
4.10. Volinik:
4.10.1. organiseerib ERTÜ üldkoosoleku, volinike koosoleku ja juhatuse otsuste täitmist oma piirkonnas;
4.10.2. peab oma piirkonna liikmete arvestust
4.10.3. teatab kaks korda aastas ERTÜ juhatusele liikmete arvu ja uute liikmete nimed.
5. ERTÜ EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS VAHENDITE MOODUSTUMINE

5.1. ERTÜ vara moodustub:
5.1.1. sisseastumise ja liikmemaksudest;
5.1.2. tuludest, mis võidakse saada ERTÜ põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisest;
5.2. ERTÜ kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3. ERTÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. REVISJONIKOMISJONI PÄDEVUS

6.1. ERTÜ finantsmajanduslikku tegevust kontrollib üldkoosolekul neljaks aastaks valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kellel on õigus revisjon läbi viia ka kaheliikmelises koosseisus.
6.2. Revisjonikomisjoni liige ei või olla samaaegselt juhatuse liige ega ühingu raamatupidaja, samuti nende laps, vanem, õde, vend ega abikaasa.
6.3. Revisjonikomisjon kontrollib enne majandusaasta aruande üldkoosolekule või volinike koosolekule kinnitamiseks esitamist juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruannet ning otsustab selle kinnitamise või mitte kinnitamise. Majandusaasta aruande kinnitamine või mittekinnitamine vormistatakse aktiga. Vajadusel annab revisjonikomisjon aru üldkoosolekul või volinike koosolekul.

7. ERTÜ TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED NING KORD

7.1. ERTÜ tegevuse lõpetamine toimub ERTÜ üldkoosoleku otsuste alusel ja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
7.2. ERTÜ tegevuse lõpetamine võidakse üldkoosoleku päevakorda võtta vaid juhul, kui sellest on teatatud liikmetele vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku algust.
7.3. ERTÜ tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.
7.4. ERTÜ tegevuse lõpetamisega seotud küsimused lahendab üldkoosoleku poolt moodustatud likvideerimiskomisjon pärast kõikide kohustuste täitmist kreeditoride ees.
7.5. ERTÜ tegevuse lõpetamise otsuses tuuakse ära ERTÜ vara ja rahalised vahendid.
7.6. ERTÜ vara ja rahalised vahendid jaotatakse ühingu tegevuse lõpetamisel võrdselt kõigi liikmete vahel.

Eve Kliimann

President
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing

Tagasi eelmisele lehele